Digitális I/O

A fejezet tartalma:
 
1. Digitális ki- és bemenetek kezelése
 2. Digitális ki- vagy bemenetek csoportos kezelése
 3. Egy porthoz tartozó ki- vagy bemenetek csoportos kezelése
A mikrovezérlők legegyszerűbb perifériái az általános célú digitális ki- és bemenetek. Ezeket a hatékonyabb kezelés érdekében a mikrovezérlő adatút-szélességének megfelelően (esetünkben 32 bites) csoportokba rendezve kezelhetjük. Ezeket a rendezett csoportokat portoknak nevezzük. A Freescale Kinetis MKL25Z128VLK4 mikrovezérlő összesen 80 kivezetéssel rendelkezik, melyek közül 66 használható általános célú ki/bemenetként. Ezek a kivezetések 5 db 32 bites portba vannak szervezve (PortA, PortB, PostC, PortD, PortE), amelyeknek természetesen nincs minden bitje implementálva (5  db 32 bites port  akár 160 ki/bemenetet is  tartalmazhatna). Egy-egy port írása egyetlen utasítással, egyetlen órajel alatt elvégezhető - ez az értelme a portokba szervezésnek. Természetesen arra is van lehetőség, hogy egy-egy kivezetést külön kezeljünk (üzemmód és adatáramlási irány beállítása, a kimenet írása, vagy a bemenet állapotának lekérdezése).

Az alábbiakban az mbed API (alkalmazásprogramózói interfész) által a digitális ki- és bemenetek kezelésre szolgáló objektumosztályait tekintjük át.

1. Digitális ki- és bemenetek kezelése

A digitális be- és kimenetek kezelésére az mbed API a DigitalIn, DigitalOut és DigitalInOut komponenseket nyújtja.

DigitalOut

A DigitalOut komponens általános célú digitális kimenetek konfigurálására és kezelésére szolgál. A DigitalOut komponens előfordulása programunkban létrehozza a DigitalOut nevű C++ objektumosztályt, amely az alábbi táblázatban látható tagfüggvényekkel rendelkezik.
Függvény
Használat
DigitalOut név(pin)
Létrehoz egy "név" nevű DigitalOut  objektumot és a pin paraméterrel megadott kimenethez rendeli
write(data)
A kimenet beállítása 0 vagy 1  állapotba
read()
Az int típusú visszatérési érték a kimenet állapotát adja meg (0 vagy 1)
operator =
Rövidített alak write(data) helyett
operator int()
Rövidített alak read() helyett
A legelső tagfüggvény egy C++ konstruktor, amelynek neve kötelezően megegyezik az objektumosztály nevével. A DigitalOut nevű konstruktor használatával hozhatjuk tehát létre digitális kimeneteket kezelő C++ objektumokat. Az előző fejezetben az első projektünkben egy myled nevű objektumot hoztunk létre, amelyet a LED1 (PTB18) kimenethez rendeltünk hozzá.

Megjegyzés: A konstruktor függvény hívásakor opcionálisan a kimenet kezdeti állapotát is megadhatjuk második paraméreként. Szintaxis: DigitalOut név(pin,állapot).

A write() és read() tagfüggvények segítségével a kimenetre írhatunk vagy annak állapotát olvashatjuk. Ezek a létrehozott objektum tagfüggvényei, tehát a formátumuk myled.write(), illetve myled.read(). Használhatjuk azonban a létrehozott myled objektumra a táblázatban feltüntetett egyszerűsített módokat  amelyek az értékadás műveletre ( = ) alkalmazhatók. Így tehát írhatjuk azt is, hogy:
myled = 1;
Ennek hatására nem csupán az objektum belső változójában tárolt érték változik meg, hanem az érték megjelenik a az objektumhoz rendelt kimeneten is.


Emlékeztetőül nézzük meg mégegyszer a test01/main.cpp program listáját, s figyeljük meg benne a program szerkezét, az #include, main(), while() és a DigitalOut elemek használatát! 
 

1. lista: A test01/main.cpp  program listája
#include "mbed.h"

DigitalOut myled(LED1);

int main() {
while(1) {
myled = 1;
wait(0.2);
myled = 0;
wait(0.2);
}
}
A DigitalOut használhatával kimenetként konfigurálhatjuk mikrovezérlőnk mindazon kivezetéseit, amely az alábbi ábrán világoskék címkével van megjelőölve, továbbá a kártyára épített RGB LED-ekhez tartozó kivezetéseket is (LED_RED, LED_GREEN, LED_BLUE, vagy más néven LED1, LED2, LED3, LED4).

Megjegyzés: A LED1...LED4 elnevezések csupán az eredeti LPC1768 alapú mbed kártyával való szoftver kompatilitás kedvéért vannak definiálva, de a FRDM-KL25Z kártya esetében LED1 valójában a vörös, LED2 a zöld, LED3 és LED4 pedig egyaránt a kék RGB színkomponenst vezérli.


1. ábra: A kék címkével megjelölt kivezetések kimenetként definiálhatók a DigitalOut interfésszel

DigitalIn

A DigitalIn komponens általános célú digitális bemenetek konfigurálására és kezelésére szolgál. A DigitalIn komponens előfordulása programunkban létrehozza a DigitalIn nevű C++ objektumosztályt, amely az alábbi táblázatban látható tagfüggvényekkel rendelkezik.
Függvény
Használat
DigitalIn név(pin)
Létrehoz egy "név" nevű objektumot, amelyet a "pin" bemenethez rendel
read()
Az objektumhoz rendelt bemenet állapotának beolvasása (0 vagy 1)
mode()
Az objektumhoz rendelt bemenet üzemmódjának beállítása (PullUp, PullNone)
operator int()
Rövidített alak read() helyett
A DigitalIn nevű konstruktor használatával példányosíthatjuk a digitális bemeneteket kezelő C++ objektumosztályt, ahol a megadott név lesz a létrehozott példány neve, s a pin paraméterrel megadott mikrovezérlő kivezetéshez lesz hozzárendelve.

A mode() taggfüggvény segítségével a bemenet üzemmódja állítható be. Freescale Kinetis KL25Z mikrovezérlők esetén csak a PullUp, PullNone módok állíthatók be, a PullDown és OpenDrain módok itt nem definiáltak.

A read() tagfüggvény segítségével a a bemenet állapotát olvashatjuk be (0 vagy 1 állapot). Használhatjuk azonban helyette a táblázatban feltüntetett egyszerűsített módot is.

Megjegyzés: A konstruktor függvény hívásakor opcionálisan a kezdeti üzemmód beállítását is megadhatjuk második paraméreként. Szintaxis: DigitalIn név(pin,mód).

Mintapélda: LED vezérlése nyomógombbal

Az alábbi led_button nevű programban belső felhúzással ellátott digitális bemenetnek állítjuk a D3 (PTA12) bemenetet. A bemenet és a föld közé majd egy nyomógombot kell kötni a vezérléshez. Digitális kimenetnek állítjuk a LED1 (PTB18) kimenetet - ehhez a kivezetéshet van kötve a kártyára szerelt RGB LED vörös LED-jének a katódja.  A főprogram végtelen ciklusában beolvassuk a nyomógombbal vezérlelt bemenet állapotát és ennek megfelelően állítjuk be a LED1 kimenentet. Amikor a nyomógomb le van nyomva, a LED világít.

Hardver követelmények:


2. ábra: A nyomógomb bekötése a led_button programhoz


2. lista: A led_button/main.cpp  program listája
#include "mbed.h"

DigitalIn mybutton(D3,PullUp);
DigitalOut myled(LED_RED);

int main()
{
while (true) {
myled = mybutton;
wait_ms(20);
}
}

Vegyük észre, hogy a DigitalIn  konstruktor meghívásánál egyúttal a bemenet üzemmódját is megadjuk a második paraméter megadásánál. A PullUp paraméter belső felhúzást jelent, azaz a szabadon hagyott bemenet fixen magas szintre lesz húzva. A D3 bemenet és a GND közé kötött nyomógomb zárásakor pedig alacsony szintre húzzuk a bemeneti szintet. 

DigitalInOut

A DigitalInOut komponens kétirányú digitális be/kimenetek konfigurálására és kezelésére szolgál. A DigitalIn komponens előfordulása programunkban létrehozza a DigitalInOut nevű C++ objektumosztályt, amely az alábbi táblázatban látható tagfüggvényekkel rendelkezik.
Függvény
Használat
DigitalInOut név(pin)
Létrehoz egy "név" nevű objektumot, amelyet a "pin" kivezetéshez rendel
input()
Bemenetre állítja át a kivezetést
output()
Kimenetre állítja át a kivezetést
write(data)
A kimenet beállítása 0 vagy 1  állapotba
read()
Az objektumhoz rendelt bemenet állapotának beolvasása (0 vagy 1)
mode()
Az objektumhoz rendelt bemenet üzemmódjának beállítása (PullUp, PullNone)
operator =
Rövidített alak write(data) helyett
operator int()
Rövidített alak read() helyett
A DigitalInOut nevű konstruktor használatával példányosíthatjuk a kétirányú digitális ki/bemeneteket kezelő C++ objektumosztályt, ahol a megadott név lesz a létrehozott példány neve, s a pin paraméterrel megadott mikrovezérlő kivezetéshez lesz hozzárendelve. Az adatáramlás irányát az input(), illetve az output() tagfüggvények hívásával kapcsolhatjuk át.  A többi tagfüggvény használata mindenben megegyezik a DigitalOut és a DigitalIn objektumosztálynál leírtakkal.

Mintapélda: LED villogtatása egy kicsit másképp

Az alábbi ledblink_other_way nevű programban egy kicsit szokatlan módon villogtatjuk a FRDM-KL25Z kártyán a zöld LED-et.  A LED_GREEN (PTB19) kivezetést kétirányú digitális ki/bemenetként konfiguráljuk.  Kimenetnek kapcsolva  '0'-ra állítjuk  - ekkor a LED világít, mivel a katódja van a PTB19 lábra kötve, tehát lehúzásra gyullad ki. Némi várakozás után bemenetre állítjuk a LED_GREEN (PTB19) kivezetést. Ekkor a LED kialszik, mert a bemeneti módban nagyimpedanciás (tri-state) állapotba kerül, így megszűnik a lehúzás a LED katódján. Ebben a kikapcsolt állapotban is várakozunk 0.2 s-ig, majd végtelen ciklusban felváltva ismételjük a kimenetre, illetve bemenetre állítást. 

Hardver követelmények:
3. lista: A ledblink_other_way/main.cpp  program listája
#include "mbed.h"

DigitalInOut myled(LED_GREEN);

int main() {
while(1) {
myled.output();
myled = 0;
wait(0.2);
myled.input();
wait(0.2);
}
}

2. Digitális ki- vagy bemenetek csoportos kezelése

Néha kényelmesebb a programot megírni úgy, ha több digitális ki- vagy bemenetet összefoghatunk egy bitcsoporttá és egy értékadással állíthatjuk be azokat. A digitális ki- vagy bemenetek csoportos kezelésére az mbed API a BusOut, BusIn és BusInOut komponenseket nyújtja.

BusOut

A BusOut objektumosztály, melynek segítségével legfeljebb 16 kimenetet foghatunk össze egyetlen egységgé. A BusOut nevű C++ objektumosztály az alábbi táblázatban látható tagfüggvényekkel rendelkezik.
Függvény
Használat
BusOut név(pin1,pin2,...)
Létrehoz egy "név" nevű BusOut  objektumot melynek bitjeit rendre a pin1, pin2,... paraméterekkel megadott kimenetekhez rendeli.
write(data)
A kimenetek beállítása a 'data' bitjeivel megadott állapotba
read()
Az int típusú visszatérési érték bitjei a kimenetek állapotát adják meg
operator =
Rövidített alak write(data) helyett
operator int()
Rövidített alak read() helyett
További magyarázatok helyett nézzünk bele BusOut forráskódjába, s abból rögtön világos lesz, hogy hogyan is működik: egy 16 elemű tömbbe tárolja el a konstruktor meghívásakor felsorolt kivezetéseket, s kiíráskor, illetve beolvasáskor ezeket egy for ciklusban egyenként kezeli. Végeredményben tehát nem lesz gyorsabb, mintha mi kezelnénk egyenként a kimeneteket, csak kényelmesebbé teszi a programírást és áttekinthetőbbé, karbantarthatóbbá teszi a forráskódot.

4. lista: Részletek BusOut.cpp forráskódjából
#include "BusOut.h"

BusOut::BusOut(PinName p0, PinName p1, PinName p2, ... , PinName p15) {
PinName pins[16] = {p0, p1, p2, ..., p15};
_nc_mask = 0;
for (int i=0; i<16; i++) {
_pin[i] = (pins[i] != NC) ? new DigitalOut(pins[i]) : 0;
if (pins[i] != NC) {
_nc_mask |= (1 << i);
}
}
}

void BusOut::write(int value) {
for (int i=0; i<16; i++) {
if (_pin[i] != 0) {
_pin[i]->write((value >> i) & 1);
}
}
}

int BusOut::read() {
int v = 0;
for (int i=0; i<16; i++) {
if (_pin[i] != 0) {
v |= _pin[i]->read() << i;
}
}
return v;
}

Mintapélda: RGB LED kezelése BusOut használatával

Az alábbi mintaprogramban a FRDM-KL25Z kártyára szerelt RGB LED kivezetéseit fogjuk egy egységbe rgbled néven, hogy egyetlen értékadással beállíthassuk mindhárom színkomponens '0' vagy '1' állapotát. A közös anódú RGB LED negatív logikája miatt ('0' kimenetnél világít az adott színkomponens) a programban invertáltuk a biteket (rgbled = 7-i;), hogy a szokásos sorrenben jelenjenek meg a színek: sötét, vörös, zöld, sárga, kék, magenta, cián, fehér. Természtesen invertálás nélkül (rgbled = i;) is működne a program, csak a színek fordított sorrendben jelennének meg.

Hardver követelmények:
5. lista: A busout_rgbled/main.cpp  program listája
#include "mbed.h"

BusOut rgbled(LED_RED,LED_GREEN,LED_BLUE);

int main()
{
while (true) {
for(int i=0; i<8; i++) {
rgbled = 7-i;
wait(0.5);
}
}
}

BusIn

A BusIn komponens általános célú digitális bemenetek egyetlen objektumban összefogott konfigurálására és kezelésére szolgál. A BusIn objektumosztály használata nagymértékben megegyezik a DigitalIn objektumosztályéval, azzal a különbséggel, hogy egynél több bemenetet kezelünk vele. A BusIn nevű C++ objektumosztály az alábbi táblázatban látható tagfüggvényekkel rendelkezik.
Függvény
Használat
BusIn név(pin1,pin2,...)
Létrehoz egy "név" nevű BusIn  objektumot melynek bitjeit rendre a pin1, pin2,... paraméterekkel  megadott (legfeljebb 16 db) bemenetekhez rendeli
read()
Az int típusú visszatérési érték bitjei a hozzájuk rendelt kimenetek állapotát adják meg
mode(pull)
A BusIn objektumhoz rendelt mindegyik bemenet üzemmódját egységesen beállítja a pull paraméterrel megadott üzemmódba (esetünkben PullUp vagy PullNone mód használható)
mask()
A visszatérési érték bitjei az adott sorszámú bemenet definiáltságát jelzik (0: nem definiált, 1: definiált). Például BusIn buttons(D3,D4); megadása után buttons.mask() visszatérési értéke 3 lesz.
operator int()
Rövidített alak read() helyett
operator[index]
A BusIn objektumhoz rendelt bemenetek közül az index sorszámú bemenet állapotának beolvasása (0 vagy 1)
Megjegyzés: Egy BusInOut objektumhoz rendelt bemenetek üzemmódja csak együttesen változtatható. Vagy mindegyik felhúzott bemenet (PullUp mód), vagy egyik sem (PullNone mód).

Felhasználási ötlet

A BusIn objektumosztály jólhasználható egy kapcsolósoron beállított bináris szám beolvasására, amivel a programban valamit vezérlhetünk vagy kiválaszthatunk (pl. dallamcsengőn a dallamot).

Az alábbi rajz szerint bekötött kapcsolósor esetén ( ahol a kapcsolók rendre a D3, D4, D5, D6 bemenetekre csatlakoznak - bár itt jegyezzük meg, hogy nem követelmény, hoyg egymás melletti bemeneteket használjunk!) például így hozhatjuk létre a myswitch nevű BusIn típusú objektumot:

BusIn myswitch(D3, D4, D5, D6);

A kapcsolósoron beállított értéket pedig így olvashatjuk be:

int state = myswitch.read();

3. ábra: Kapcsolósor csatlakoztatása
a FRDM-KL25Z kártyáhozBusInOut

A BusInOut komponens általános célú kétirányú digitális ki/bemenetek egyetlen objektumban összefogott konfigurálására és kezelésére szolgál. A BusInOut objektumosztály használata nagymértékben megegyezik a DigitalInOut objektumosztályéval, azzal a különbséggel, hogy egynél több bemenetet kezelünk vele. A BusInOut nevű C++ objektumosztály az alábbi táblázatban látható tagfüggvényekkel rendelkezik.
Függvény
Használat
BusInOut név(pin1,pin2,...)
Létrehoz egy "név" nevű BusInOut  objektumot melynek bitjeit rendre a pin1, pin2,... paraméterekkel  megadott (legfeljebb 16 db) kivezetésekhez rendeli
input()
Bemenetre állítja át az objektumhoz rendelt kivezetéseket
read()
Az int típusú visszatérési érték bitjei a hozzájuk rendelt kivezetések állapotát adják meg
mode(pull)
A BusInOut objektumhoz rendelt mindegyik bemenet üzemmódját egységesen beállítja a pull paraméterrel megadott üzemmódba (esetünkben PullUp vagy PullNone mód használható)
output() Kimenetre állítja át az objektumhoz rendelt kivezetéseket
write(data)
A kimenetek beállítása a data paraméter bitjeivel megadott állapotba
mask()
A visszatérési érték bitjei az adott sorszámú bemenet definiáltságát jelzik (0: nem definiált, 1: definiált). Például BusIn buttons(D3,D4); megadása után buttons.mask() visszatérési értéke 3 lesz.
operator = data
Rövidített alak write(data) helyett
operator int()
Rövidített alak read() helyett
operator[index]
A BusIn objektumhoz rendelt bemenetek közül az index sorszámú bemenet állapotának beolvasása (0 vagy 1)
Megjegyzések:
  1. Egy BusInOut objektumhoz rendelt kivezetések adatáramlási iránya csak együttesen változtatható (vagy mindegyik kimenet, vagy mindegyik bemenet).
  2. Egy BusInOut objektumhoz rendelt bemenetek üzemmódja csak együttesen változtatható: vagy mindegyik felhúzott bemenet (PullUp mód), vagy egyik sem (PullNone mód).

3. Egy porthoz tartozó digitális ki- vagy bemenetek csoportos kezelése

Az egy porthoz tartozó több digitális ki- vagy bemenetet csoportos kezelésére az mbed API a PortOut, PortIn és PortInOut komponenseket nyújtja.

PortOut

A PortOut interfész arra szolgál, hogy egy I/O portot, vagy annak valamelyik bitcsoportját egy objektumként kezelhessük és egyetlen utasítással írhassuk/olvashassuk.  Ez így lényegesen gyorsabb és hatékonyabb, mint a BusOut használata, de kevésbé flexibilis, mert csak az egy fizikai porthoz tartozó kivezetéseket foghatjuk vele össze. A konstruktor hívásakor megadhatunk egy bitmaszkot, amelyikkel kijelöljük, hogy a megnevezett port mely bitjei tartoznak a létrehozott objektum példányhoz. A PortOut nevű C++ objektumosztály az alábbi táblázatban látható tagfüggvényekkel rendelkezik.
Függvény
Használat
PortOut név(port,mask)
Létrehoz egy "név" nevű PortOut  objektumot melyhez a megadott port-ot rendeli (PortA, PortB,...)  és amelynek csak a mask-kal megadott bitjeit akarjuk írni.
write(data)
A kimenetek beállítása a 'data' bitjeivel megadott állapotba
read()
Az int típusú visszatérési érték bitjei a kimenetek állapotát adják meg
operator =
Rövidített alak write(data) helyett
operator int()
Rövidített alak read() helyett
Megjegyzés: A PortOut metódusainak implementációja a bitcsoportok írásánál sajnálatos módon nem használja  sem a mikrovezérlő hardveres támogatását (bit banding), sem bitenkénti kizáró vagy (XOR) nyújtotta lehetőséget az olvasás - módosítás - visszaírás műveletsor bitonságos elvégzéséhez, így minden konkurrens folyamat (megszakítás kiszolgálás, preemptív RTOS konkurrens programszála), amelyik megkaphatja a vezérlést ezen folyamat közben, közbeavatkozhat ebbe a folyamatba és elronthatja, vagy érvénytelenné teheti a porta végeredményben visszaírt értéket.

Mintapélda: LED-ek villogtatása PortOut használatával

Az alábbi mintaprogramban a FRDM-KL25Zkártyára szerelt RGB LED piros és zöld LED-jét felváltva villogtatjuk.  A közös anódú RGB LED-nek csak ez a két kivezetése tartozik azonos porthoz (PortB 18. és 19. bitek). Ezeket a PortOut segítségével egyetlen objektumba foglaljuk, így a színeket egyetlen értékadással átbillenthetjük.

Hardver követelmények:
5. lista: A portout_ledblink/main.cpp  program listája
#include "mbed.h"

#define LED_MASK 0x000C0000 //bit 18 és bit 19
#define GREEN_MASK 0x00080000 //bit 19: LED_GREEN
#define RED_MASK 0x00040000 //bit 18: LED_RED


PortOut ledport(PortB, LED_MASK);

int main() {
while(1) {
ledport = RED_MASK;
wait(0.5);
ledport = GREEN_MASK;
wait(0.5);
}
}
A PortOut konstruktor meghívásakor PortB és a LED_MASK konstans jelölik ki a PTB18 és PTB19 kimeneteket, amelyeket összefogva ledport néven érhetünk el. A LED_MASK mint bitmaszk megadása azt is eredményezi, hogy a későbbi értékadásoknál csak ezek a bitek módosulnak. Például a ledport = 0; értékadás tehát nem azt jelenti, hogy PortB minden bitjét töröljük, hanem csupán azt, hogy a 18. és 19. bitjét 0-ba állítjuk.

Megjegyzés: Az RGB LED bekötése (közös anódú) miatt a portbeállítások fordítva működnek. Amikor például a RED_MASK értéket adjuk ét ledport-nak, valójában a vörös LED alszik ki és a zöld LED gyullad fel, és viszont.


PortIn

A PortIn interfész arra szolgál, hogy egy I/O portot, vagy annak valamelyik bitcsoportját egy objektumként kezelhessük és egyetlen utasítással olvashassuk.  Ez így lényegesen gyorsabb és hatékonyabb, mint a BusIn használata, de kevésbé flexibilis, mert csak az egy fizikai porthoz tartozó kivezetéseket foghatjuk vele össze. A konstruktor hívásakor megadhatunk egy bitmaszkot, amelyikkel kijelöljük, hogy a megnevezett port mely bitjei tartoznak a létrehozott objektum példányhoz. A PortIn nevű C++ objektumosztály az alábbi táblázatban látható tagfüggvényekkel rendelkezik.

Függvény
Használat
PortIn név(port,mask)
Létrehoz egy "név" nevű PortIn  objektumot melyhez a megadott port-ot rendeli (PortA, PortB,...)  és amelynek csak a mask-kal megadott bitjeit akarjuk olvasni.
mode(pull)
A bemenetek módjának beállítása (pull paraméter PullUp vagy PullNone)
read()
Az int típusú visszatérési érték megfelelő bitjei a hozzájuk tartozó bemenetek állapotát adják meg
operator int()
Rövidített alak read() helyett
Megjegyzés: Egy PortIn objektumhoz rendelt bemenetek üzemmódja csak együttesen változtatható: vagy mindegyik felhúzott bemenet (PullUp mód), vagy egyik sem (PullNone mód).

PortInOut

A PortInOut interfész arra szolgál, hogy egy I/O portot, vagy annak valamelyik bitcsoportját egy objektumként kezelhessük és egyetlen utasítással írhassuk/olvashassuk.  Ez így lényegesen gyorsabb és hatékonyabb, mint a BusInOut használata, de kevésbé flexibilis, mert csak az egy fizikai porthoz tartozó kivezetéseket foghatjuk vele össze. A konstruktor hívásakor megadhatunk egy bitmaszkot, amelyikkel kijelöljük, hogy a megnevezett port mely bitjei tartoznak a létrehozott objektum példányhoz. A PortInOut nevű C++ objektumosztály az alábbi táblázatban látható tagfüggvényekkel rendelkezik.

Függvény
Használat
PortInOut név(port, mask)
Létrehoz egy "név" nevű PortInOut  objektumot melyhez a megadott port-ot rendeli (PortA, PortB,...)  és amelynek csak a mask-kal megadott bitjeit akarjuk írni, vagy olvasni.
input()
Bemenetre állítja át az objektumhoz rendelt kivezetéseket
read()
Az int típusú visszatérési érték megfelelő bitjei a hozzájuk rendelt kivezetések állapotát adják meg
mode(pull)
A PortInOut objektumhoz rendelt mindegyik bemenet üzemmódját egységesen beállítja a pull paraméterrel megadott üzemmódba (esetünkben PullUp vagy PullNone mód használható)
output() Kimenetre állítja át az objektumhoz rendelt kivezetéseket
write(data)
A kimenetek beállítása a data paraméter bitjeivel megadott állapotba
operator = data
Rövidített alak write(data) helyett
operator int()
Rövidített alak read() helyett
Megjegyzések:
  1. Egy PortInOut objektumhoz rendelt kivezetések adatáramlási iránya csak együttesen változtatható (vagy mindegyik kimenet, vagy mindegyik bemenet).
  2. Egy PortInOut objektumhoz rendelt bemenetek üzemmódja csak együttesen változtatható: vagy mindegyik felhúzott bemenet (PullUp mód), vagy egyik sem (PullNone mód).